Davčne spremembe v letu 2020

Davčne spremembe v letu 2020

O davčnih spremembah v letu 2020 se sicer že dlje časa govorilo, vendar smo dejansko objavo v Uradnem listu dočakali 05.11.2019. V Uradnem listu 66/19 sta bila objavljena “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)” in “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V).

In kaj nam prinašajo davčne spremembe v letu 2020?

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

  • Amortizacija sredstev v poslovnem najemu

Za vsa sredstva vzeta v poslovni najem, kot strošek amortizacije za davčne namene se uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva.

Ta sprememba velja zgolj za srednja, velika podjetja in tista mikro in majhna podjetja, ki vodijo knjige po MSRP. Ta podjetja morajo po novem poslovni najem opreme ali nepremičnin izkazovati med osnovnimi sredstvi in posledično obračunavati amortizacijo. S tem je tudi uradno določeno, do katere višine je priznana amortizacijska stopnja. Dejansko veljajo enake najvišje priznane stopnje, kot za lastna osnovna sredstva. Več o stopnjah si oglejte tukaj.

  • Najmanj 7% efektivna stopnja obdavčitve

Pri obračunu davka iz dohodka pravnih oseb smo do sedaj  imeli razne davčne olajšave. Npr. pokrivanje davčne izgube. olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje, olajšava za zaposlovanje invalidov itd.. Za vse olajšave je bilo značilno, da ste davčno osnovo lahko znižali na 0 in posledično plačali 0 davka.

Olajšava za pokrivanje davčne izgube je tudi do sedaj bila priznana zgolj v višini 50% davčne osnove.

Od sedaj pa bo pravna oseba vedno plačevala davek, saj velja omejitev zmanjšanja davčne osnove. Po novem se vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznajo največ do 63% davčne osnove.

Primer:

Davčna osnova pred olajšavami 100.000,00
Davčne olajšave (nominalno 100.000,00)
63% nominalnih davčnih olajšav 63.000,00
Davčna osnova (100.000,00 – 63.000,00) 37.000,00
Davek (37.000,00 x 19%) 7.030,00
Efektivna stopnja obdavčitve je 7,03% 7,03%

Iz izračuna vidimo, da bi v primeru 100% priznanih davčnih olajšav, bila davčna osnova nič. Torej nič davka. Po novem pa vseeno pride do davčne osnove in posledično davka.

Zakon o dohodnini

  • Plače

Spremenjena bo splošna davčna olajšava iz sedanjih 3,302,70 na 3.500,00€ letno in spremenjena bo dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih (2. in 3.) dohodninskih razredov (za eno odstotno točko).

Dodatna splošna olajšava po novem ni razdeljena na dva dela, ampak se uporablja zgolj ena olajšava in sicer, v kolikor dohodek ne presega 13.316,83€. Zmanjšanje se prizna v višini, določeni v odvisnosti od višine skupnega dohodka, in se izračuna po enačbi: zmanjšanje = 18.700,38 eura – 1,40427 x skupni dohodek.

Dohodninska lestvica

Nad Do Dohodnina v EUR
8.500,00 16%
8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26% nad 8.500,00
25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33% nad 25.000,00
50.000,00 72.000,00 13.900,00 + 39% nad 50.000,00
72.000,00 22.480,00 + 50% nad 72.000,00
  • Dohodki iz dejavnosti (s.p.)

Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve. Smiselno se uporablja na enak način kot pri davku od odhodkov pravnih oseb.

  • Bonitete za električne avtomobile

V primeru, ko delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, se obračuna boniteta v višini 0,3% od nabavne vrednosti vozila mesečno. To velja, če je nabavna vrednosti vozila skupaj z DDV do 60.000,00€. Če nabavna vrednost preseže to vrednost, se za presežni del obračunava boniteta tako kot za vsa ostala vozila. Več o bonitetah za uporabo osebnih vozil za privatne namene preberite tukaj.

  • Dohodki iz kapitala

Obresti, dividende, udeležbe v dobičku, najemnine in kapitalski dobički, bodo v letu 2020 obdavčeni po stopnji 27,5%.

Pri obdavčitvi dobičkov iz kapitala se spremenijo tudi stopnje davka glede na leta lastništva

Leta lastništva Stopnja davka
Manj kot 5 let 27,50%
Od 5-10 let 20,00%
Od 10-15 let 15,00%
Od 15-20 let 10,00%
Nad 20 let 0,00%

Pri najemninah se spreminja višina normiranih stroškov, ki bodo po novem 15%. Kot rečeno, se zviša tudi stopnja davka na 27,5%. V nadaljevanju poglejte izračun najemnine po starem in po novem.

Izračun najemnine do 31.12.2019

Bruto najemnina 1.000,00€
10% normiranih stroškov 100,00€
Davčna osnova 900,00€
Davek 900,00 x 25,00% 225,00€
Neto najemnina 775,00€

Izračun najemnine po 01.01.2020

Bruto najemnina 1.000,00€
15% normiranih stroškov 150,00€
Davčna osnova 850,00€
Davek 850,00 x 27,5% 233,75€
Neto najemnina 766,25€

In še za konec. Zakona se uporabljata od 01.01.2020, razen členov, ki se nanašajo na amortizacijo sredstev prejetih v poslovni najem. Ta del se uporablja že za leto 2019 (začne veljati 01.01.2019).

(Vir slike: Pixabay)

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...