Davčno priznane amortizacijske stopnje za leto 2010 in 2011

1. Gradbeni objekti 3%
1.1 Naložbene nepremičnine 3%
1.2 Deli gradbenih objektov 6%
1.3 Deli naložbenih nepremičnin 6%
2. Oprema, vozila in mehanizacija 20%
3. Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti 33.3%
4. Računalniška, strojna in programska oprema 50%
5. Večletni nasadi 10%
6. Osnovna čreda 20%
7. Druga vlaganja
Sem spadajo tudi zemljišča z omejeno dobo koristnosti (npr. odlagališča odpadkov, kamnolomi) 10%
8. Dobro ime se prevrednotuje zaradi slabitve 20% od začetno izkazane vrednosti

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in ima nabavno vrednosti manjšo od 500,00€, lahko odpišemo v celoti pri prenosu v uporabo.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine