Davčno priznane amortizacijske stopnje za leto 2017

Vpogled v pravila obračunavanja davčno priznane amortizacijske stopnje za leto 2017.

1. Gradbeni objekti
3%
1.1 Naložbene nepremičnine
3%
1.2 Deli gradbenih objektov 6%
1.3 Deli naložbenih nepremičnin 6%
2. Oprema, vozila in mehanizacija 20%
3. Deli opreme in oprema za raziskovalne dejavnosti 33,3%
4. Računalniška, strojna in programska oprema 50%
5. Večletni nasadi 10%
6. Osnovna čreda 20%
7. Druga vlaganja
Sem spadajo tudi zemljišča z omejeno dobo koristnosti (npr. odlagališča odpadkov, kamnolomi).
Ostala zemljišča se ne amortizirajo.
10%
8. Dobro ime se prevrednotuje zaradi slabitve* 0%

Pravila obračuna amortizacije

Nabavna vrednost se sestoji od:

– Nakupne vrednosti po dobaviteljevem računu
– uvozne dajatve
– nevračljive nakupne dajatve (npr. DDV, ki se ne povrne)
– neposredni stroški potrebni za vzpostavitev sredstva (prevoza, namestitve, ocena stroškov razgradnje, odstranitve, obnovitve)

Metoda amortiziranja:

Zakon o DDPO
Metoda enakomernega časovnega amortiziranja

Slovenski računovodski standardi
Metoda enakomernega časovnega amortiziranja;
Metoda padajočega amortiziranja;
Metoda proizvajalnih enot.

Način amortiziranja:

Zakon o DDPO
Posamično

Slovenski računovodski standardi
Posamično. Skupinsko se lahko izkazuje drobni inventar katerega vrednost ne preseže 500 EUR

Priznavanje amortizacije, če je obračunana po višji stopnji kot je določena v ZDDPO

Presežni znesek amortizacije se kot odhodek prizna v naslednjih davčnih obdobjih.

Začetek amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev

Prvi dan naslednjega meseca, potem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo

Začetek amortiziranja neopredmetenih osnovnih sredstev

Na dan, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo
Primer:
nakup 15. 11. 2017
usposobitev: 18.12.2017
možnosti začetka uporabe: 18.12.2017
začetek amortiziranja: 18.12.2017

Pri s.p. se tudi neopredmetena osnovna sredstva začnejo amortizirati šele prvi dan naslednjega meseca, potem, ko je sredstvo razpoložjivo za uporabo.

Vlaganje v tuje osnovno sredstvo

Izkazuje se kot samostojno opredmeteno osnovno sredstvo, ali kot del opredmetenih OS.

Več različnih stopenj za isto osnovno sredstvo

Pri velikih nabavnih vrednostih (npr. zgradba) imamo lahko več različnih amortizacijskih stopenj, če to sredstvo sestoji iz delov, ki ima različne dobe uporabnosti (npr. streha, električne instalacije, okna itd.)

Do kdaj se amortizacija obračunava

Amortizacija se obračunava toliko časa, dokler nabavna vrednost sredstva ni enaka odpisani vrednosti.

Kako ravnamo z zemljiščem pri obračunu amortizacije nepremičnin

Zemljišče in zgradbe se prikazujejo ločeno, tudi če so pridobljena skupaj. Imamo 2 možnosti:

1) Pri etažni lastnini
Vrednost zemljišča prikazujemo kot preostalo vrednost, ki se ne amortizira.

Primer: V večstanovanjskem bloku imamo poslovne prostore. Le te imamo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi pod eno inventarno številko. Na pripadajoči del poslovnih prostorov, nam pripada tudi delež zemljišča na katerem stoji zgradba – blok. Vrednost deleža zemljišča vnesemo pod preostalo vrednost na obstoječi inventarni številki, ta del se ne sme amortizirati, saj zemljišče ne zgublja vrednosti. Vrednost deleža zemljišča se lahko izračuna v % od deleža površine, ki pripada nam, glede na celotno površino pomnoženo z vrednostjo stavbnega zemljišča v tem kraju. Delež se lahko izračuna tudi na podlagi % vrednosti.

2) Pri ostalih zgradbah, kjer ni več lastnikov (etažnih lastnikov)
Vrednost zemljišča se vnese pod svojo inventarno številko. Zemljišče se ne amortizira.

*Amortizacija dobrega imena ni davčno priznan strošek. Če ni določena življenska doba, je stopnja amortizacije 20% (5let).

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...