DDV po plačani realizaciji

Ker se pojavlja veliko vprašanj na to temo, in poleg tega tudi veliko napačnih tolmačenj, vam podajamo sledeča pojasnila:

1. V sistem DDV-ja po plačani realizaciji, lahko vstopijo samo tista podjetja ki v zadnjih 12 mesecih niso dosegla obdavčljivi promet  v višini 400.000,00€ in ni verjetno, da bodo v naslednjih 12 mesecih presegla ta promet. V to ne šteje prodaja osnovnih sredstev. Za povezane osebe se šteje ves promet, ki ga ostvarijo povezane osebe skupaj.

Torej, če imate več podjetij in eno od njih izpolnjuje navedene pogoje, vseeno ni mogoče uporabiti ureditev obračuna DDV po plačani realizaciji, ker se seštevajo prometi vseh vaših družb.

2. Vstop v sistem je prostovoljen.

3. Princip delovanja je:
V obračun DDV gre samo tisti DDV ki ga  vsebujejo  izdane  fakture, ki so plačane.
Kot odbitni davek se prizna samo tisti DDV ki je v fakturah katere ste plačali.

Torej v oba primera upoštevamo samo tiste fakture ki so plačane oz. smo plačali (tisti ki propagirajo ta način obračuna davka, to zadnje dejstvo radi zamolčijo).

4. V kolikor boste vstopili v sistem, bodo poleg ostalih evidenc morali voditi še dodatne evidence in sicer:

– Podatke o prejetih plačilih (znesek in datum plačila) in obračunanem DDV po različnih stopnjah DDV
– Podatke o izvršenih plačilih (znesek in datum plačila) in odbitku DDV po različnih stopnjah DDV.

5. V sistem plačanega DDV lahko vstopite kadarkoli, vendar morate izpolnjevati določene pogoje za to:

– Predložiti vse obračune DDV, ki bi jih bili dolžni predložiti in plačati  vse zapadle obveznosti za DDV.
– pred prehodom na posebno ureditev po plačani realizaciji ne smete biti pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja ali bil kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV
– v obdobju 12 mesecev pred prehodom na posebno ureditev po plačani realizaciji niste uporabljali te posebne ureditve
– v svojem knjigovodstvu zagotavljate izpolnjevanje pogojev za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji

Da bi lahko začeli, morate oddati vlogo na DURS 15 dni pred pričetkom uporabe tega sistema. Tu pa nastopi problem. Če želite startati 01.01 tekočega leta. morate oddati vlogo že 15.12. preteklega leta.  To je še posebej problematično za trimesečne  zavezance. Če zamudijo 15.12. se lahko prijavijo šele 15.03..

7. S odjavo iz sistema ni nobenega problema. Morate obvestiti pristojen davčni urad o davčnem obdobju v katerem želite prenehati. Ureditev v tem primeru uporabljate do zadnjega dne tega obdobja. Poleg tega morate poravnati ves DDV ki ga še niste plačali (ne glede na to ali ste dobili plačila faktur ali ne).

8. Iz sistema se morate odjaviti obvezno odjaviti na koncu tistega davčnega obdobja, ko v zadnjih 12 mesecih  dosežete promet v višini 400.000,00€. Pri tem morate poravnati vse obveznosti opisane v zgornji točki.

9. Sistem DDV po plačani realizaciji se ne uporablja v sledečih primerih:

–  uvoz in izvoz blaga, pridobitve blaga znotraj Unije in dobave blaga znotraj Unije.
– pogodbah o finančnem najemu (leasing), pri katerem je opravljen prenos lastninske pravice s plačilom zadnjega obroka
– pogodbah o prodaji oziroma nakupu blaga s pridržkom lastninske pravice
– dobavah blaga oziroma storitev, kjer je izdan račun z obračunanim DDV, in zneska, izkazanega na računu, ni treba plačati v obdobju, ki presega 6 mesecev od datuma izdaje računa
– dobavah blaga oziroma storitev, v zvezi s katerim je račun izdan, preden je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena
– storitvah, za katere je prejemnik storitev dolžan plačati davek v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena tega zakona (obrnjena davčna obveznost, gradbene storitve)
– dobavah blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s 76.a členom tega zakona (obrnjena davčna obveznost, gradbene storitve).

10. Do 31.01. morate poročati o vseh neplačanih izdanih  računih, ki niso plačani do 31.12. preteklega leta.

11. Pri vsakem obračunu DDV, morate na DURS poslati tudi Prilogo A k obrazcu DDV-o

Torej, pri DDV po plačani realizaciji, se obračuna DDV samo iz plačanih faktur. Hkrati pa se kot odbitni davek ravno tako upošteva DDV iz faktur, ki smo jih plačali. V določeni meri je to bolj ugodno kot pri ureditvi po 66.a členu. Ker tam ne upoštevamo DDV iz računov, ki jih nismo poravnali dobavitelju, moramo pa upoštevati ves obračunani DDV v izdanih računih (ne glede na plačilo). Vendar v oba primera moramo voditi dodatno administracijo. Dodatni pogoji, pa lahko onemogočijo prehod določenih podjetij na sistem plačane realizacije.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...