Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Torek, 13 Marec 2012 14:26
Oceni vsebino:
(1 Oceni)

Kako plačujemo davek iz dohodkov pravnih oseb

 


 

Davek od dohodkov pravnih oseb plačujemo na podlagi letnega davčnega obračuna, ki ga moramo vsako leto oddati najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo leto.

 


Tisti, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, predlagajo davčni obračun v treh mesecih po poteku poslovnega leta.
 

 

Kaj vsebuje davčni obračun?


Letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb se sestoji iz:

 

- izkaza poslovnega izida ali drugega poročila, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, ter pojasnil, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih izkazov, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

 

– bilance stanja ali drugega poročila, ki ustreza bilanci stanja in prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter pojasnil, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih bilanc, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

 

– izkaza gibanja kapitala ali drugega poročila, ki ustreza izkazu gibanja kapitala in prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih izkazov, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

 

– in drugih podatkov, določenih s tem zakonom in zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

 

Načeloma davčni obračun predložimo na DURS preko portala eDavki. Ker ponavadi zgoraj navedene podatke predložimo na AJPES, jih ne predlagamo na eDavke. V tem primeru moramo v obračunu davka izrecno navesti, da smo jih oddali na AJPES.

 


Vsako leto pa na spletni strani eDavkov lahko dobimo najnovejšo verzijo programa Silvester Pelias, s katerim pripravimo podatke za uvoz davčnega obračuna v eDavke. Program že ima vgrajene tudi kontrole pravilnosti vnesenih podatkov. Program dobite na naslednejm naslovu: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/DD/Pelias/Setup.htm
 

 

Kako izračunamo znesek davka?

 

Znesek davka izračunamo tako, da davčno osnovo po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje pomnožimo z stopnjo, ki velja za tekoče davčno obdobje (trenutno veljavna stopnja je 20%).

 


       Veljavne stopnje davka za leta 2012-2015 dobite tukaj     
 

 

To bo predvsem prišlo do izraza sedaj, ko je napovedano postopno zniževanje stopenj davka od dohodka. Davčno obveznost za preteklo leto bomo obračunali po stari stopnji. Ko bomo obračunali akontacijo za tekoče leto, bomo uporabili novo stopnjo.

 


         
Uradna razlaga DURS, zakaj ne moremo pri  plačilu akontacij za leto 2012 uveljavljati nižjo stopnjo davka od dohodka pravnih oseb       
 

 

 

Kako plačujemo akontacije davka?


Akontacija davka plačujemo v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov.

 

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, plačujemo jih do 10. v mesecu za pretekli mesec.

 


     Plačujemo jih na račun  01100-8881000030 sklic 19 DŠ-80004            
 

 

Kako plačujemo davek po letnem obračunu?


Razliko med plačanimi akontacijami in obračunom davka, moramo plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna na eDavke. V istem roku DURS vrne preveč plačani znesek v primeru preveč plačanega davka.

 

Ravno tako, če je višina akontacij na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo.

 

V kolikor pa je višina akontacije na podlagi davčnega obračuna večja, moramo razliko davka doplačati pri plačilu naslednje akontacije davka.

 

Največkrat doplačilo naredimo pri plačilu akontacije za marec, ki zapade v plačilo 10.4.

 


Primer:
Stara akontacija 100,00€
Plačano 10.2.     100,00€
               10.3.      100,00€
 

Nova akontacija 150,00€ (plačujemo je od 10.4. naprej)
 

Izračun razlike (150,00 x 2) - (100,00 x 2) = 100,00
 

Za plačilo 10.4. 150,00 (nova akontacija) + 100,00 (razlika) = 250,00                                                                                    

 

Prebrano: 65282 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club