Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Ali je vinjeta lahko priloga k potnemu nalogu?

 


 

Že od leta 2008, ko smo vpeljali vinjete za vožnjo po avtocestah, se postavlja vprašanje. Ali lahko vinjeto priložimo k potnemu nalogu?

 

Odgovor je, lahko. Ministrstvo za finance je z pojasnilom št. 421-177/2008 iz 8. 7. 2008 pojasnilo, da je to mogoče, če so izpolnjeni določeni pogoji in sicer:

 

- Račun za vinjeto mora biti priloga potnemu nalogu. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.
- Iz potnega naloga mora biti razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninskih cest.
- V koledarskem letu je možno povračilo stroškov nakupa ene letne ali največ dveh polletnih vinjet.

 

V kolikor pa zgoraj navedeni niso izpolnjeni , se strošek vinjete obravnava kot boniteta.

 

Nakup vinjete se prizna ne glede na to, ali je vinjeta kupljena na dan službenega potovanja, ali kadarkoli pred službenim potovanjem. Glej “Pojasnilo DURS, št. 4200-88/2008-2, 30. 7. 2008”.

 

V kolikor zaposleni uporablja službeni avto v privatne namene, je nakup vinjete strošek delodajalca. Ker delodajalec zaračunava boniteto, je strošek vinjete že vključen v boniteto.

 

Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV

Pojasnilo DURS št. 4230-320211/2011-02, 16. 6. 2012

Objavljeno v: Baza znanja

Poročanje o potnih nalogih in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo po 01.04.2014

 

 


 

 

Z 01.01.2014 moramo na REK -1 obrazcu poročati tudi o izplačilih povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. In sicer poročamo o sledečih izplačilih:

 

1. Kilometrine
2. Dnevnice
3. Prevoz na delo
4. Prehrana med delom
5. Stroški vezani na potne naloge (gorivo, cestnine, parkirnine)

 

Stroški, ki so navedeni pod zap. 5, morajo biti prikazani na potnem nalogu, ne glede na to, ali so plačani z gotovino, ali poslovno kartico podjetja, ali pa osebno kartico delavca.

 

V kolikor se za službeno pot uporablja službeni avtomobil, se povračila stroškov vezana na službeni avto ne vpisujejo v REK obrazec.

 

V kolikor so določeni stroški plačani direktno izvajalcu (npr. hotel ali letalski prevoznik), ravno tako poročate v REK obrazcu.

 

V kolikor se izplača akontacija potnih stroškov, o njej poročate v mesecu, ko je bila izplačana. Ko je službena pot dejansko opravljena, se poroča zgolj o razliki med akontacijo in dejanskim obračunom (v kolikor je izplačan).

 

O teh izplačilih lahko poročate skupaj z obračunom plače, ali pa ločeno Poročamo tudi za stroške plačane direktno izvajalcu.

 


V kolikor o izplačilih poročate ločeno od obračuna plače, to storite tako, da na zbirnem REK-1 obrazcu izpolnite le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka in označite vrsto dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.
 

Od 01.04.2014 to storite najkasneje do konca meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani (sprememba pravilnika objavljena v Ur.l. 22/14)

Primer: potne stroške ste izplačali 23.4.2014. O tem poročate do konca meseca maja 2014.
 

Objavljeno v: Baza znanja

Ostala povračila stroškov v zvezi z delom (neobdavčena)

 


 

Ur.l. RS 140/2006  76/2008  Veljavnost od 01.08.2008

 

Prehrana na dan                                                                      6,12€                   
Za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po poteku 8 ur prisotnosti  na delu, v kolikor je delavec
prisoten na delu 10 ur in več   
              0,76€
.
Prevoz na delo višina stroškov javnega
prevoza

Pogoj: mesto opravljanja dela mora biti vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča

Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza

    0,18€ na kilometer
Kilometrino iz zgornje postavke uporabimo tudi v primeru, ko je najbližje postajališče od običajnega prebivališča 
oddaljeno več kot 1 kilometer. 
Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako
uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, je prevoz na delo obdavčen kot plača.
Dnevnice
6-8 ur 7,45€
8-12 ur 10,68€
12-24 ur 21,39€
Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša 
8-12 ur za 15% (9,08€)
12-24 ur za 10% (19,25€)
.
Terenski dodatek 4,49€
Pogoj je da delojemalec najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega
prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca in delodajalec zagotovi prenočišče in prehrano.
 Če pa prehrana in prenočišče nista zagotovljena, potem se obračunavajo dnevnice.
Nadomestilo za ločeno življenje 334,00€
Pogoj je da delojemalec zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od družine
Jubilejna nagrada
10 let 460,00€
20 let 689,00€
30 let 919,00€
40 let 919,00€
Odpravnina ob upokojitvi 4.063,00€
Solidarnostna pomoč
V primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana 3.443,00€
V primeru težje invalidnosti, daljše bolezni delojemalca, elementarne nesreče ali 
požara, ki prizadene delojemalca
1.252,00€
V primeru smrti delojemalca šteje tudi povračilo stroškov pogreba.
Plačila vajencem za obvezno praktično delo (na mesec)
1. letnik 84,00€
2. letnik 126,00€
3. letnik 167,00€
4. letnik 167,00€
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v obdobju enega meseca 172,00€ 
Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razlogov
nesposobnosti  109. člen ZDR in 44. člen ZDOH-2 
Osnova je povprečna bruto plača, ki jo je delavec prejel, ali bi jo prejel, če bi delal,  zadnja tri meseca pred odpovedjo
1-5 10 let - dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu*  1/5 osnove
5-15  10-20 let - dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu*  1/4 osnove
Nad 15  20 let - dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu*  1/3 osnove
Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove

*Sprememba Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) Ur.l.21/2013

Objavljeno v: Uporabne informacije
Petek, 02 December 2011 03:13

Kilometrina

Nazaj...

Podatki o kilometrini

 
   

Objavljeno v: Uporabne informacije
Četrtek, 08 December 2011 15:12

Dnevnice v tujini

Nazaj...

Dnevnice v tujini do 07.07.2012


Pojasnila v zvezi z dnevnicam v tujini


Objavljeno v: Uporabne informacije
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club