Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Ponedeljek, 07 Maj 2012 10:42
Oceni vsebino:
(0 ocen)

Olajšave za leto 2012 

 


 

Sprememba objavljena v Ur.l. 30/12  

 

Olajšave za investiranje 55.a Člen ZDDPO 

Maksimalni znesek olajšave, ki se lahko koristi v tekočem davčnem obdobju.

Prodaja oz. odtujitev opreme oziroma neopredmetenega sredstva

Financiranje iz nepovratnih sredstev 

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj 55. člen ZDDPO 

Olajšave v zvezi z zaposlovanjem 

Olajšava za donacije

Ostale olajšave

 


 

Olajšave za investiranje 55.a člen ZDDPO


1. Gradbeni objekti 0,00%
2. Zemljišča; stavbna pravica 0,00%
3. Osebna motorna vozila 0,00%
4. Delovni stroji,delovna vozila, traktorji, motokultivatorji in druga motorna vozila, katerih prvenstveni namen ni prevoz potnikov in tovora po cesti temveč je njihova namembnost druga. 40%
5. Prevozna sredstev, ki niso namenjena za prevoz po cesti (npr. vodna in zračna plovila). 40%
6. Druga motorna vozila, ki prvenstveno niso namenjena za prevoz tovora in potnikov po cesti. 40%
Za 4,5 in 6 (Pojasnilo DURS št. 4212-41/2009, 20. 5. 2009: Olajšava za investiranje - motorna vozila).

7. Osebna motorna vozila na hibridni ali električni pogon. Avtobusi na hibridni ali električni pogon. Tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.


40%

Vlečno vozilo se obravnava kot motorno vozilo, prvenstveno namenjeno za prevoz tovora po cesti, saj je namenjeno vlečenju priklopnega vozila in s tem tovora. Zato se olajšava za nakup vlečnega vozila lahko uveljavlja, če posamezno vlečno vozilo ustreza določenim emisijskim zahtevam za tovorna motorna vozila (EURO VI oziroma EURO V prehodnem obdobju do vključno leta 2010).

 

Definicija hibridnega in električnega vozila Hibridno vozilo pomeni, da ima vsaj dva različna pretvornika energije in dva različna sistema za skladiščenje energije (Motor z notranjim zgorevanjem, elektro motor). Električno motorno vozilo se poganja izključno z električno energijo v baterijah.

 

8. Pohištvo (Omare, mize, stoli, police, regali, itd.)in pisarniška oprema (kopirni stroj, faks, telefoni, rezalniki papirja itd.) 0,00%
9. Računalniška oprema 40%
10.Proizvajalna oprema 40%
11. Premoženjske pravice, programi, licence 40%
12. Stroški razvijanja 30%
13. Dobro ime 0,00%
14. Vlaganja v tuje osnovno sredstvo 40%
2.5. Druga neopredmetena sredstva 40%

  


  

Maksimalni znesek olajšave, ki se lahko koristi v tekočem davčnem  obdobju

Koristi se lahko 40, 00 % investiranega zneska. Ukinjena je maksimalna višina olajšave v višini 30.000 eurov. 

Obstaja možnost prenosa neizkoriščenega dela olajšave, vendar z omejitvijo. Olajšava se lahko koristi v naslednjih petih davčnih obdobjih, vendar največ v višini davčne osnove.

 


 

Prodaja oz. odtujitev opreme oziroma neopredmetenega sredstva

Če se osnovno sredstvo, za katero je izkoriščena davčna olajšava, proda oziroma odtuji, prej kot v treh letih po letu vlaganja, moramo za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega sredstva. Pri finančnem najemu se za odtujitev šteje izguba pravice do uporabe opreme.

  


 

Financiranje iz nepovratnih sredstev

Če je sredstvo od katerega bi se lahko uveljavljala olajšava financirano iz nepovratnih sredstev pridobljenih iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, se od takšne sredstva olajšava ne sme koristiti.  

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj  55. člen ZDDPO


Vlaganja v raziskave in razvoj

 • Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
 • Nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca
 • Nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).
 • Znesek olajšave - 100% od zneska vlaganja
 • Neizkoriščen del olajšave se lahko koristi v naslednjih petih letih
 • Olajšavo ne moremo uveljavljati, od vlaganj v razvoj, ki je financiran iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
 • Potrebno je imeti poslovni načrt/ razvojni projekt

   Ta olajšava se izključuje z olajšavo po 55.a členu ZDDPO. Torej če smo upoštevali olajšavo v višini 40% investiranega zneska, ne moremo uporabiti to olajšavo.
   

 Regijske olajšave :

Regijske olajšave so ukinjene. Neizkoriščene regijske olajšave bo možno uveljaviti do poteka roka 5 let.

 •  

 


 

Olajšave v zvezi z zaposlovanjem


Prva zaposlitev in zaposlovanje brezposlenih

 • Če na novo zaposlite osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi

Pogoji:

 • Sklenjeno razmerje za nedoločen čas.
 • Olajšava se lahko koristi le, če je skupno število zaposelnih delavcev na koncu davčnega obdobja višje kot je povprečje 12 mesecev ali manj, če je bilo odboje poslovanja krajše.
 • Olajšava se prizna za prvih 24 mesecev zaposlitve.
 • Če se koristi ta oljšava se ne more koristiti tudi olajšava za zaposlovanje invalidov.
   
 • Višina olajšave 45% plače te osebe. Osnova je bruto plača brez prispevkov delodajalca na bruto plačo. Znesek bruto plače vključuje tudi t. i. trinajsto plačo in nadomestila plače, ki jih je delodajalec dolžan obračunati in izplačati v skladu s kolektivno pogodbo oziroma na podlagi pogodbe o zaposlitvi in ki v skladu s predpisi in računovodskimi standardi bremenijo delodajalca (to so nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, praznikov in odsotnosti, ki bremenijo delodajalca in do katerih vračila delodajalec ni upravičen). V ta znesek pa se ne štejejo refundacije oziroma povračila, ki grejo v breme zdravstvenega zavarovanja ali drugega zavezanca oziroma se zagotavljajo iz proračuna, ter tudi ne regres za letni dopust, povračila stroškov v zvezi z delom in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo.

  Pojasnilo DURS, št. 4200-116/2012-2, 24. 2. 2012

Zaposlovanje invalidov

 • Če zaposlujete invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavljate olajšavo v višini 50% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove,
 • Če zaposlujete invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho osebo, lahko uveljavljate olajšavo v višini 70% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
 • Kadar delodajalec zaposluje invalide nad predpisano kvoto, se v kvoto invalidi vštevajo po datumu sklenitve pogodbe - najprej tisti z najstarejšim datumom.

Olajšava za izvajanje prakticnega dela v strokovnem izobraževanju.

 • Za vajence, dijake ali študente, ki delajo na podlagi učnih pogodb za izvajanje prakticnega dela.
 • V višini plačil oziroma največ do zneska 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela.

 


 

Olajšava za donacije

 

Donacija (dana v denarju ali naravi).

 • Donacija mora biti dana organizacijam (humanitarnim, invalidskim, socialno-varstvenim, dobrodelnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstveni, vzgojno-izobraževani, ekološki, športni, verski) in ne posameznim fizičnim osebam.
 • 0,3% od obdavčenega prihodka - višino obdavčenega prihodka dobimo v davčnem izkazu (ne iz izkaza poslovnega izida).

Donacija (dana v denarju ali naravi).

 • Donacija mora biti dana organizacijam za kulturne namene in prostovoljnim društvam, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi nesrecami in drugimi nesrecami (npr. gasilska društva).
 • Zavezanec lahko poleg te olajšave koristi tudi olajšavo pod tocko 9..
 • 0,2% od obdavčenega prihodka - višino obdavčenega prihodka dobimo v davčnem izkazu (ne iz izkaza poslovnega izida).
 • Možnost prenosa olajšave v prihodnja tri davčna obdobja.

 


 

Ostale olajšave

Davčne izgube:

 • Prenos davčnih izgub v naslednja leta za zmanjšanje davčne osnove.
 • Neomejeno (velja za izgube od leta 2000 do 2007), pod pogojem, da se lastništvo kapitala družbe v letu 2008 ni spremenilo za več kot 50%.
 • Koristimo pa lahko davčne izgube od vključno leta 2000 dalje. Izgub pred letom 2000 ne moremo več koristiti.

Omejitve glede razporejanja dobička - za udeležbo v dobičku

 • Če so se koristile olajšave ni omejitev se udeležba v dobičku lahko izplačuje, koriščenih olajšav ni potrebno vrniti

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 • Koristi se lahko največ 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Olajšavo lahko uveljavljajo tisti delodajalci, ki plačujejo omenjeno zavarovanje za 51% svojih zaposlenih (za lastnike ne velja).

Izplačila (v denarju ali v naravi) političnim strankam

V olajšavo se prizna največ do zneska trikratnika povprečne mesečne plače zaposlenega pri zavezancu.

Začetne investicije v ekonomski coni - vlaganja v osnovna sredstva

 • Pogoj: potrebna je odločba davčnega organa največ do 50%

Olajšava za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni

 • Pogoj: potrebna je davčna odločba
 • Na podlagi davčne odločbe se zavezancu v ekonomski coni prizna največ do 50% zneska obračunanih bruto plač pripravnikov in drugih delavcev, ki so bili pred tem najmanj 6 mesecev na Zavodu za zaposlovanje

 

Prebrano: 51626 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club