Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Petek, 03 Avgust 2012 13:24
Oceni vsebino:
(2 ocen)

Izvršnica

 


 

- Kaj je izvršnica?
- Kako mora biti izvršnica sestavljena
- Kako vnovčimo izvršnico?
- Do katerega zneska bo izvršnica vnovčena?
- V katerih primerih izvršnica ne bo vnovčena
- Kako banka izvede vnovčitev izvršnice
- Od katerega datuma naprej začnemo izvršnico uporabljati

 


V Uradnem listu 57/12 je objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki je zamenjal stari Zakon o preprečavanju zamud pri plačilih (Ur.l. 18/11). Čeprav zakon pokriva kar veliko področje, bomo trenutno opisali tisti del zakona, ki se nanaša na izvršnico.

Tukaj bo govora o popolnoma novi vrsti listine, ki jo najlažje definiramo kot križanca med akceptnim nalogom in pomanjkljivo menico. Je pa ena od pozitivnih strani, da so banke dolžnika, ki je izstavil izvršnico, dolžne preveriti vse transakcijske račune dolžnika in na podlagi raspoložljivih sredstev poravnati obveznost. Kako je s tem preberite v nadaljevanju.

 

Kaj je izvršnica?


Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z Zakonom o preprečavanju zamud pri plačilih, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek.

 

Izvršnico lahko izda le gospodarski subjekt ali javni organ.

 

Na podlagi izvršnice upnik lahko zahteva poravnavo obveznosti v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na katerem koli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev (bankah). Izvršnica je izvršilni naslov v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.

 

Kako mora biti izvršnica sestavljena


Vsebina izvršnice:

1. navedba, da gre za izvršnico,
2. davčna številka ter firma ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
3. davčna številka ter firma ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
4. v eurih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
5. dan dospelosti obveznosti iz prejšnje točke,
6. kraj in datum izdaje izvršnice,
7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in
8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

 

Izvršnica vsebuje

- nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovi banki v skladu z izvršnico

 

- nepreklicno soglasje dolžnika vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme dolžnikovih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik v skladu s prejšnjo točko (izvršnica lahko vsebuje navedbo enega ali več dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev)

 

Izvršnica, ki ne vsebuje vseh sestavih nima pravnega učinka.

 

Primer obrazca Izvršnice iz spletne strani MF

 

Kako vnovčimo izvršnico?

 

Ker izvršnica ni prenosljiva, zgolj upnik ima pravico izvršnico predložiti v plačilo. In sicer v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice.

 

Upnik zahteva izvršitev plačilne transakcije v skladu s pooblastilom iz izvršnice tako, da predloži izvršnico v plačilo enemu izmed dolžnikovih bank. Upnik ob predložitvi izvršnice navede račun, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo. Predložitev izvršnice predstavlja izročitev plačilnega naloga upnika banki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve.

 

Do katerega zneska bo izvršnica vnovčena?

 

Upnik lahko zahteva izvršitev plačilne transakcije tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi izvršnica. V kolikor upnik ob predložitvi izvršnice ne izjavi, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v višini, nižji od zneska, na katerega se glasi izvršnica, se šteje, da je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije za celoten znesek, na katerega se glasi izvršnica.

 

V katerih primerih izvršnica ne bo vnovčena

 

Dolžnikova banka ne bo vnovčila izvršnico če:

- obveznosti iz izvršnice še ni dospela
- upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo
- je izvršnica nepopolna
- so od dospelosti obveznosti iz izvršnice pretekal več kot tri leta

 

Ravno tako banke ne preverjajo ali:

- denarna obveznost iz izvršnice izvira iz pogodbe, ki je v zvezi z dejavnostjo pravne ali fizične osebe, ki je vpisana v Poslovni register Republike Slovenije,
- je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika
- je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica
- je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oziroma drugega pravnega temelja nastanka obveznosti, v plačilo ali zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.

 


   Ali ste vedeli, da je izvršnica izvršilni naslov. Na podlagi vrnjene izvršnice zaradi nevnovčitve, lahko začnete postopek
   izvršbe   
 

 

Kako banka izvede vnovčitev izvršnice

 

Dolžnikova banka bo obvestila dolžnika od upnikovi plačilni zahtevi. V kolikor je dovolj sredstev na računu, bo banka takoj vnovčila izvršnico. V kolikor pa ni dovolj sredstev, bo banka blokirala transakcijski račun do poplačila celotne obveznosti. Pri tem ima izvršnica prednost v vrstnem redu razen v primeru če obstaja sklep

- o izvršbi, s katerim je sodišče naložilo ponudniku plačilnih storitev, da blokira dolžnikova sredstva
- o izvršbi, s katerim je davčni ali carinski organ naložil ponudniku plačilnih storitev, da zarubi dolžnikova denarna sredstva
- sodišča ali davčnega organa o zavarovanju.

 

   
    V zgoraj navedenih primerih zadevo lahko razrešite tako, da na podlagi izvršnice začnete postopek izvršbe. Na podlagi
     sklepa sodišča o izvršbi, naša izvršnica dobi prvo prioriteto  v vrstnem redu  
 
 

Dolžnikova banka mora izvršnico poplačati najprej iz denarnih sredstev na računu dolžnika. Če pa na tem računu ni denarnih sredstev, banka prenese na ta račun sredstva iz drugih dolžnikovih računov (v kolikor seveda obstajajo). Če dolžnik ima sredstva v tuji valuti, banka preračuna tujo valuto v evre po svojem nakupnem tečaju na dan izvršitve plačila.

 

V kolikor na dolžnikovem računu ni denarja, ima pa odprtih več računov pri različnih bankah, banka dolžnika pošlje kopijo izvršnice tem bankam. Kje še ima dolžnik odprte račune banka preveri v evidencah, katerih vsebino lahko uporablja. Torej, na izvršnici ni potrebno navesti vseh računov dolžnika.

 

Banke, ki so prejele kopijo izvršnice ravno tako preverijo, ali ima dolžnik prosta sredstva (tako kot prvotna banka dolžnika) in takoj prenakažejo denarna sredstva na prvotno banko dolžnika (ki je poslala kopijo izvršnice).

 

V kolikor denarna sredstva zadostujejo za poravnavo celotne obveznosti, banka sredstva nakaže upniku. V kolikor na sredstev ni zadosti, pa banka nakaže delni znesek v višini sredstev na računu.

 

Ko banka v celoti poravna obveznost iz izvršnice, obvesti druge banke katerim je posredovala kopijo izvršnice in vrne presežek sredstev na račune iz katerih je bil presežek posredovan. Poleg tega vrne izvršnico dolžniku.

 

V primeru, ko je plačan zgolj del obveznosti, se delno plačilo zazanamuje na izvršnici in izvršnica vrne upniku.

 

V vsakem primeru se izvršnica vrne upniku v primeru:

- če se zahteva, dana na podlagi izvršnice, ni mogla izvršiti v enem letu po predložitvi v plačilo, ali
- če upnik to zahteva.

 

Od katerega datuma naprej začnemo izvršnico uporabljati

 

V skladu z 63. členom zakona, izvršnico začnemo uporabljati po poteku 3 mesecev po uveljavitvi zakona. To je 28.10.2012.

 

Upajmo, da bodo do tega datuma bolj jasni določeni postopki, ki so v tem trenutku malce nejasni. Vsekakor vas bomo pravočasno obvestili, ko dobimo bolj konkretne informacije.

Prebrano: 61169 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club