Google+


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Torek, 03 December 2013 10:23
Oceni vsebino:
(5 ocen)

 

Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in dohodnine po 01.02.2014 - Stopnje, računi, sklici

  


 

- Plače

- Trinajsta plača - Božičnica

- Neplačana odsotnost

- Razlika do minimalne osnove za prispevke

- Avtorski honorar (tudi za upokojence)

- Avtorski honorar (v delovnem razmerju)

- Avtorski honorar (prenos premoženjskih pravic)

- Poslovodska pogodba če je poslovodja zavarovan kot lastnik podjetja

- Poslovodska pogodbe če je lastnik/poslovodja zaposlen drugje ali je upokojenec

- Pogodba o prokuri (tudi za upokojence)

- Podjemna pogodba (pogodba o delu) - tudi za upokojence

- Najemnine

- Obresti

- Udeležba v dobičku

- Začasno ali občasno delo upokojencev

 


 

 
 Ker zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M ur.l. 91/13) začne veljati šele od 01.02.2014, za mesec januar 2014 obračunate tiste prispevke,  ki jih lahko vidite na tem linku
 

 


 

 

Plače


Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki delojemalca (1. bruto)                                                                                                                                                 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,36 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca  22,10
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,56 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06** 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Skupaj prispevki delodajalca *** / **** 16,10
Dohodnina*   Lestvica  01100-8881000030  19 DŠ-40002

 * Osnovo za obračun dohodnine dobimo tako, da od bruto osnove odštejemo prispevke delojemalca, splošno in individualne olajšave.

 

Kakšne so splošna in individualna olajšava za leto 2013 najdete tukaj

 


** Za pogodbe o zaposlitivi, ki so sklenjene po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ZUTD-A (Ur.l. 21/13), torej od 12.4.2013 veljajo sledeče določbe:

 

V skladu z 39. členom zakona se določa posebna ureditev plačevanja prispevkov delodajalca za zavarovanje z primer brezposlenosti (Prispevek za zaposlovanje) in sicer:

 

- oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

 

- obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

 

 

 


*** V skladu z 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Ur.l. 96/12) je določena delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

 

- v višini 30% za delojemalce , ki so dopolnili 60 let starosti

- v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

 

Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013.
 **** Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. In sicer, v kolikor v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, za prvih 24 mesecev zaposlitve ste oproščeni plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca.

Več preberite tukaj...
 


Tabela šifer vrst izplačil za REK obrazce


Vrsta izplačila Šifra
zbirni REK 
Šifra individualni
REK 
Plače, nadomestila 1001 1101
Bonitete 1001 1102
Regres 1090 1103
Jubilejne nagrade, 
odpravnine 
1003 1104
PDPZ 1001 1105
AH iz delovnega
razmerja 
1106 1109


 


 

Trinajsta plača - Božičnica

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki delojemalca (1. bruto)                                                                                                                                                 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,36 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca    22,10    
.        
Prispevki delodajalca (2. bruto)        
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,56 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Skupaj prispevki delodajalca    16,10    
.         
Dohodnina*     Lestvica  01100-8881000030  19 DŠ-40002

* Dohodnina se obračuna v primeru, ko izplačilo presega 100% PROD. V primeru preseganja se dohodnina obračuna samo od zneska preseganja. V olajšavi se prizna zgolj tisti del prispevkov, ki so obračunani od presežka izplačila. Za leto 2017 se dohodnina obračunala v primeru, ko je izplačilo preseglo 70% PROD.


Šifra zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK 1152  v primeru ko znesek ne presega 100% PROD

Zbirni REK 1151 v primeru ko znesek presega 100% PROD

Individualni REK  1101
Neplačana odsotnost


  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki delojemalca (1. bruto)                                                                                                                                                  
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca    6,60    
.        
Prispevki delodajalca (2. bruto)        
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,56 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek delojemalca za pokojninsko
zavarovanje (plača delodajalec) *  
100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za pokojninsko zavarovanje     100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delodajalca    31,07    
.         
Dohodnina     Lestvica  01100-8881000030  19 DŠ-40002

* Prispevek za pokojninsko zavarovanje delojemalca obračuna in plača delodajalec


Pri neplačani odsotnosti se ne plačuje prispevek za poškodbe pri delu. Šifre za REK obrazec so enake kot pri plačah.


 


 

Razlika do minimalne osnove za prispevke

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki delojemalca (1. bruto)                                                                                                                                                 
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca    0,24    
.        
Prispevki delodajalca (2. bruto)        
Prispevek delojemalca za pokojninsko
zavarovanje (plača delodajalec) *  
100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za pokojninsko zavarovanje     100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
(plača delodajalec) *
200% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,56 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Skupaj prispevki delodajalca 

37,96

   
.         
Dohodnina     Lestvica 01100-8881000030  19 DŠ-40002


* Prispevek za pokojninsko zavarovanje in zsravstveno zavarovanje delojemalca obračuna in plača delodajalec


 


 


Avtorski honorar (tudi upokojenci)

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki avtorja                                                                                                                                                 
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% - 6,36%* 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100%  8,85  01100-8882000003  19 DŠ-44008 
Prispevek za poškodbe pri delu  100%  0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%  Kako obračunamo pokojninske  prispevke v primeru ko izvajalec ni zavarovan na drugi podlagi si oglejte tukaj  
 


Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK  1504

Individualni REK 1230 

 Avtorski honorar (v delovnem razmerju)

 

          Osnova                        Stopnja                        TRR                                  Sklic                        
Prispevki avtorja                              
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36  01100-8883000073  19 DŠ-45004 
Dohodnina  90% - 6,36%*  lestvica dohodnine  01100-8881000030  19 DŠ-40002 
Prispevki delodajalca 
Prispevek za pokojninsko zavarovanje  100%  8,85  01100-8882000003   19 DŠ-44008  
Prispevek za poškodbe pri delu   100%  0,53  01100-8883000073  19 DŠ-45004 


* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

 

Šifre zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK 1106

Individualni REK 1109 

 Avtorski honorar (prenos premoženjske pravice) 


     Osnova                Stopnja                           TRR Sklic                             
Dohodnina                                                    90% 25

01100-8881000030       

19 DŠ-40002 

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov. V kolikor imetnik premoženjske pravice ni avtor, normiranih stroškov ni.

 

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1750

Individualni REK  4200

 


 

Poslovodska pogodba če je poslovodja zavarovan kot lastnik podjetja

 

     Osnova                Stopnja                           TRR Sklic                             
Dohodnina                                                    100% Lestvica dohodnine

01100-8881000030       

19 DŠ-40002

 

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1141

Individualni REK  1110

 


 

Poslovodska pogodba če je lastnik podjetja/poslovodja zaposlen drugje, ali je upokojenec

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki delojemalca                                                                                                                                                 
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 6,36%* 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.        
Prispevki delodajalca        
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100%  8,85  01100-8882000003  19 DŠ-44008 
Prispevek za poškodbe pri delu  100%  0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna olajšava za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

  

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1108

Individualni REK  1109 

Pogodba o prokuri za zastopanje (tudi za upokojence)

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
Prispevki delojemalca                                                                                                                                                 
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% - 6,36%* 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.        
Prispevki delodajalca        
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100%  8,85  01100-8882000003  19 DŠ-44008 
Prispevek za poškodbe pri delu  100%  0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

 

 Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1502

Individualni REK  1230

 


 

Podjemna - delovršna pogodba - tudi za upokojence

 

                                                                    Osnova                      Stopnja                         TRR                              Sklic                    
Prispevki delojemalca (1. bruto )        
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% - 6,36%*  25%  01100-8881000030        19 DŠ-40002     
.         
Prispevki delodajalca (2. bruto)        
Prispevek za PIZ 100% 8,85%  01100-8882000003       19 DŠ-44008
Prispevek za pošk.pri delu 100%  0,53  01100-8883000073       19 DŠ-45004
Posebni davek na določene prejemke 100% 25%  01100-8881000030       19 DŠ-47007

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

 

 Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1501

Individualni REK  1230

 


 

Najemnine

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
.                                                                                                                                                 
Dohodnina                                             . 90%   25% 01100-8881000030  19 DŠ-41009**

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov

** Velja od 5.2.2015

 

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

 

Zbirni REK  1701

 

Individualni REK 4100


 


 

Obresti

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
                                                                                                                                                     
Dohodnina                                                  100% 25%  01100-8881000030  19 DŠ-41009

 

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

 

Zbirni REK:   1901

 

Individualni REK : 5400

 


 

Udeležba v dobičku

 

  Osnova  Stopnja  TRR  Sklic 
.                                                                                                                                                 
Dohodnina                                             . 100%   25% 01100-8881000030  19 DŠ-41009

 

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

 

Zbirni REK:  1920

 

Individulani REK:  5700

 

 


 

 

 Začasno ali občasno delo upokojencev

  

                                                                    Osnova                  Stopnja                         TRR                         Sklic          
Prispevki delojemalca (1. bruto )
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% - 6,36%**  25%  01100-8881000030        19 DŠ-40002     
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za PIZ 100% 8,85%  01100-8882000003       19 DŠ-44008
Prispevek za zdr.var. (pavšal) 4,55€  01100-8883000073       19 DŠ-45004
Dajatev od začasnega ali občasnega dela 100% 25%  01100-8881000030       19 DŠ-89001

*Od občasnega ali začasnega dela upokojencev se ne plača posebni davek na določene prejemke. Pojasnilo DURS, št. 4210-6544/2013, 31. 7. 2013


** Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Šifre zaslužkov pri REK obrazcu

 

Zbirni REK:  1516

 

Individualni REK:  1230

 


 

Prebrano: 55312 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club