Kako plačujemo davek iz dohodkov pravnih oseb

Davek od dohodkov pravnih oseb plačujemo na podlagi letnega davčnega obračuna, ki ga moramo vsako leto oddati najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo leto.


Tisti, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega, predlagajo davčni obračun v treh mesecih po poteku poslovnega leta.

 

Kaj vsebuje davčni obračun?

Letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb se sestoji iz:

– izkaza poslovnega izida ali drugega poročila, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, ter pojasnil, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih izkazov, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

– bilance stanja ali drugega poročila, ki ustreza bilanci stanja in prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter pojasnil, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih bilanc, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

– izkaza gibanja kapitala ali drugega poročila, ki ustreza izkazu gibanja kapitala in prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih izkazov, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

– in drugih podatkov, določenih s tem zakonom in zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Načeloma davčni obračun predložimo na DURS preko portala eDavki. Ker ponavadi zgoraj navedene podatke predložimo na AJPES, jih ne predlagamo na eDavke. V tem primeru moramo v obračunu davka izrecno navesti, da smo jih oddali na AJPES.

Kako izračunamo znesek davka?

Znesek davka izračunamo tako, da davčno osnovo po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje pomnožimo z stopnjo, ki velja za tekoče davčno obdobje (trenutno veljavna stopnja je 19%).

To bo predvsem prišlo do izraza sedaj, ko je napovedano postopno zniževanje stopenj davka od dohodka. Davčno obveznost za preteklo leto bomo obračunali po stari stopnji. Ko bomo obračunali akontacijo za tekoče leto, bomo uporabili novo stopnjo.

Kako plačujemo akontacije davka?

Akontacija davka plačujemo v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov.

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, plačujemo jih do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Plačujemo jih na račun  01100-8881000030 sklic 19 DŠ-80004

Kako plačujemo davek po letnem obračunu?

Razliko med plačanimi akontacijami in obračunom davka, moramo plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna na eDavke. V istem roku DURS vrne preveč plačani znesek v primeru preveč plačanega davka.

Ravno tako, če je višina akontacij na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo.

V kolikor pa je višina akontacije na podlagi davčnega obračuna večja, moramo razliko davka doplačati pri plačilu naslednje akontacije davka.

Največkrat doplačilo naredimo pri plačilu akontacije za marec, ki zapade v plačilo 10.4.

 

Primer:
Stara akontacija 100,00€
Plačano 10.2.     100,00€
10.3.      100,00€
Nova akontacija 150,00€ (plačujemo je od 10.4. naprej)
Izračun razlike (150,00 x 2) – (100,00 x 2) = 100,00
Za plačilo 10.4. 150,00 (nova akontacija) + 100,00 (razlika) = 250,00
Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...