Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in dohodnine po 01.02.2014 - Stopnje, računi, sklici


– Plače
– Trinajsta plača – Božičnica
– Neplačana odsotnost
– Razlika do minimalne osnove za prispevke
– Avtorski honorar (tudi za upokojence)
– Avtorski honorar (v delovnem razmerju)
– Avtorski honorar (prenos premoženjskih pravic)
– Poslovodska pogodba če je poslovodja zavarovan kot lastnik podjetja
– Poslovodska pogodbe če je lastnik/poslovodja zaposlen drugje ali je upokojenec
– Pogodba o prokuri (tudi za upokojence)
– Podjemna pogodba (pogodba o delu) – tudi za upokojence
– Najemnine
– Obresti
– Udeležba v dobičku
– Začasno ali občasno delo upokojencev

Plače

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki delojemalca (1. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca 22,10
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,56 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06** 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Skupaj prispevki delodajalca *** / **** 16,10
.
Dohodnina*  Lestvica  01100-8881000030  19 DŠ-40002

* Osnovo za obračun dohodnine dobimo tako, da od bruto osnove odštejemo prispevke delojemalca, splošno in individualne olajšave.

** Za pogodbe o zaposlitivi, ki so sklenjene po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ZUTD-A (Ur.l. 21/13), torej od 12.4.2013 veljajo sledeče določbe:

V skladu z 39. členom zakona se določa posebna ureditev plačevanja prispevkov delodajalca za zavarovanje z primer brezposlenosti (Prispevek za zaposlovanje) in sicer:

– oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

– obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

 

 

*** V skladu z 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Ur.l. 96/12) je določena delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

– v višini 30% za delojemalce , ki so dopolnili 60 let starosti

– v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013.

**** Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. In sicer, v kolikor v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, za prvih 24 mesecev zaposlitve ste oproščeni plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca.Več preberite tukaj…

Tabela šifer vrst izplačil za REK obrazce

Vrsta izplačila Šifra
zbirni REK
Šifra individualni
REK
Plače, nadomestila 1001 1101
Bonitete 1001 1102
Regres 1090 1103
Jubilejne nagrade,
odpravnine
1003 1104
PDPZ 1001 1105
AH iz delovnega
razmerja
1106 1109

 

 

Trinajsta plača – Božičnica

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki delojemalca (1. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca 22,10
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,56 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Skupaj prispevki delodajalca 16,10
.
Dohodnina*  Lestvica  01100-8881000030  19 DŠ-40002

* Dohodnina se obračuna v primeru, ko izplačilo presega 100% PROD. V primeru preseganja se dohodnina obračuna samo od zneska preseganja. V olajšavi se prizna zgolj tisti del prispevkov, ki so obračunani od presežka izplačila. Za leto 2017 se dohodnina obračunala v primeru, ko je izplačilo preseglo 70% PROD.

Šifra zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK 1151  v primeru ko znesek ne presega 100% PROD (od 01.01.2020)

Individualni REK – 1111 (od 01.01.2020)

Zbirni REK 1151 v primeru ko znesek presega 100% PROD

Individualni REK  1101 (od 01.01.2020 1111)


Neplačana odsotnost

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki delojemalca (1. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca 6,60
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 100% 6,56 01100-8883000073  19 DŠ-45004
Prispevek delojemalca za pokojninsko
zavarovanje (plača delodajalec) *
100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delodajalca 31,07
.
Dohodnina  Lestvica  01100-8881000030  19 DŠ-40002

* Prispevek za pokojninsko zavarovanje delojemalca obračuna in plača delodajalec

Pri neplačani odsotnosti se ne plačuje prispevek za poškodbe pri delu. Šifre za REK obrazec so enake kot pri plačah.

 

 

Razlika do minimalne osnove za prispevke

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki delojemalca (1. bruto)
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,14 01100-8881000030 19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030 19 DŠ-43001
Skupaj prispevki delojemalca 0,24
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek delojemalca za pokojninsko
zavarovanje (plača delodajalec) *
100% 15,5 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003  19 DŠ-44008
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
(plača delodajalec) *
200% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,56 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Prispevek za zaposlovanje 100% 0,06 01100-8881000030  19 DŠ-42005
Prispevek za starševsko varstvo 100% 0,10 01100-8881000030  19 DŠ-43001
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Skupaj prispevki delodajalca 37,96
.
Dohodnina  Lestvica 01100-8881000030  19 DŠ-40002

* Prispevek za pokojninsko zavarovanje in zsravstveno zavarovanje delojemalca obračuna in plača delodajalec

 

 

Avtorski honorar (tudi upokojenci)

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki avtorja
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% – 6,36%* 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Kako obračunamo pokojninske  prispevke v primeru ko izvajalec ni zavarovan na drugi podlagi si oglejte tukaj

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK  1504

Individualni REK 1230


Avtorski honorar (v delovnem razmerju)

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki avtorja
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% – 6,36%* lestvica dohodnine 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073 19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Šifre zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK 1106

Individualni REK 1109

 

Avtorski honorar (prenos premoženjske pravice) 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Dohodnina 90% 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov. V kolikor imetnik premoženjske pravice ni avtor, normiranih stroškov ni.

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1750

Individualni REK  4200

 

 

Poslovodska pogodba če je poslovodja zavarovan kot lastnik podjetja

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Dohodnina 100% Lestvica dohodnine 01100-8881000030 19 DŠ-40002

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1141

Individualni REK  1110

 

 

Poslovodska pogodba če je lastnik podjetja/poslovodja zaposlen drugje, ali je upokojenec

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki delojemalca
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 6,36%* 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna olajšava za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1108

Individualni REK  1109


Pogodba o prokuri za zastopanje (tudi za upokojence)

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
Prispevki delojemalca
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% – 6,36%* 25 01100-8881000030 19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca
Prispevek za pokojninsko zavarovanje 100% 8,85 01100-8882000003 19 DŠ-44008
Prispevek za poškodbe pri delu 100% 0,53 01100-8883000073  19 DŠ-45004

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1502

Individualni REK  1230

 

 

Podjemna – delovršna pogodba – tudi za upokojence

 

     Osnova         Stopnja             TRR               Sklic
Prispevki delojemalca (1. bruto )
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% – 6,36%*  25%  01100-8881000030        19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za PIZ 100% 8,85%  01100-8882000003       19 DŠ-44008
Prispevek za pošk.pri delu 100% 0,53  01100-8883000073       19 DŠ-45004
Posebni davek na določene prejemke 100% 25%  01100-8881000030       19 DŠ-47007

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Šifre zaslužkov na REK obrazcu

Zbirni REK  1501

Individualni REK  1230

 

 

Najemnine

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
.
Dohodnina                                             . 90%  25%**** 01100-8881000030  19 DŠ-41009**

* Pri obračunu dohodnine se prizna 10%*** normiranih stroškov

** Velja od 5.2.2015

*** Velja od 01.01.2020

**** Velja od 01.01.2023

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK  1701

Individualni REK 4100

 


Obresti

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
.
Dohodnina 100% 25%  01100-8881000030  19 DŠ-41009

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK:   1901

Individualni REK : 5400

 

 

Udeležba v dobičku

 

Osnova Stopnja TRR Sklic
.
Dohodnina                                             . 100%  25% 01100-8881000030  19 DŠ-41009

Šifre za vrsto zaslužkov pri REK obrazcu:

Zbirni REK:  1920

Individulani REK:  5700

 

 

 Začasno ali občasno delo upokojencev

 

     Osnova         Stopnja             TRR              Sklic
Prispevki delojemalca (1. bruto )
Prispevek za zdravstveno varstvo 100% 6,36 01100-8883000073 19 DŠ-45004
Dohodnina 90% – 6,36%**  25%  01100-8881000030        19 DŠ-40002
.
Prispevki delodajalca (2. bruto)
Prispevek za PIZ 100% 8,85%  01100-8882000003       19 DŠ-44008
Prispevek za zdr.var. (pavšal) 4,55€  01100-8883000073       19 DŠ-45004
Dajatev od začasnega ali občasnega dela 100% 25%  01100-8881000030       19 DŠ-89001

*Od občasnega ali začasnega dela upokojencev se ne plača posebni davek na določene prejemke.

** Pri obračunu dohodnine se prizna 10% normiranih stroškov povečanih za prispevek za zdravstveno varstvo 6,36%

Šifre zaslužkov pri REK obrazcu

Zbirni REK:  1516

Individualni REK:  1230