Ostala povračila stroškov v zvezi z delom (neobdavčena)

Ur.l. RS 140/2006  76/2008  Veljavnost od 01.08.2008

 

Prehrana na dan               6,12€
Za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po poteku 8 ur prisotnosti  na delu, v kolikor je delavec
prisoten na delu 10 ur in več
              0,76€
.
Prevoz na delo višina stroškov javnega
prevoza
Pogoj: mesto opravljanja dela mora biti vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča
Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza     0,18€ na kilometer
Kilometrino iz zgornje postavke uporabimo tudi v primeru, ko je najbližje postajališče od običajnega prebivališča
oddaljeno več kot 1 kilometer.
Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako
uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, je prevoz na delo obdavčen kot plača.
.
Dnevnice
6-8 ur 7,45€
8-12 ur 10,68€
12-24 ur 21,39€
Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša
8-12 ur za 15% (9,08€)
12-24 ur za 10% (19,25€)
.
Terenski dodatek 4,49€
Pogoj je da delojemalec najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega
prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca in delodajalec zagotovi prenočišče in prehrano.
Če pa prehrana in prenočišče nista zagotovljena, potem se obračunavajo dnevnice.
.
Nadomestilo za ločeno življenje 334,00€
Pogoj je da delojemalec zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od družine
.
Jubilejna nagrada
10 let 460,00€
20 let 689,00€
30 let 919,00€
40 let 919,00€
.
Odpravnina ob upokojitvi 4.063,00€
.
Solidarnostna pomoč
V primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana 3.443,00€
V primeru težje invalidnosti, daljše bolezni delojemalca, elementarne nesreče ali
požara, ki prizadene delojemalca
1.252,00€
V primeru smrti delojemalca šteje tudi povračilo stroškov pogreba.
.
Plačila vajencem za obvezno praktično delo (na mesec)
.
1. letnik 84,00€
2. letnik 126,00€
3. letnik 167,00€
4. letnik 167,00€
.
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v obdobju enega meseca 172,00€
.
Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razlogov
nesposobnosti  109. člen ZDR in 44. člen ZDOH-2
Osnova je povprečna bruto plača, ki jo je delavec prejel, ali bi jo prejel, če bi delal,  zadnja tri meseca pred odpovedjo
1-5 10 let – dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu* 1/5 osnove
5-15  10-20 let – dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu* 1/4 osnove
Nad 15  20 let – dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu* 1/3 osnove
Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove

*Sprememba Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) Ur.l.21/2013