Zgradbe

Pri zgradbah imamo lahko več različnih amortizacijskih stopenj, če se zgradba sestoji iz delov, ki imajo različne dobe uporabnosti (npr. streha, el.instalacije, okna, klima naprave itd.)

Zemljišče in zgradbe se prikazujejo ločeno, tudi če so pridobljena skupaj.

Nabavna vrednost poslovnih prostorov, ki so del zgradbe (etažna lastnina), zajema tudi vrednost pridobitve solastniškega deleža na pripadajočem zemljišču, ki je namenjeno neposredno uporabi zgradbe, brez katerega zgradba ni uporabna za predvideni namen. Idealni delež na zemljišču, ki pripada lastniku dela zgradbe, ne more biti samostojen predmet pravnega prometa; razpolaganje z njim je vezano na poslovne prostore. Zato se ta delež ne more izkazati kot posebno opredmeteno osnovno sredstvo, temveč se njegova vrednost všteje v nabavno vrednost poslovnih prostorov oziroma ustreznega dela zgradbe.

V takšnem primeru se določi preostala vrednost pridobljenih poslovnih prostorov (dela zgradbe) najmanj v znesku, izračunanem na podlagi podatkov o ceni stavbnega zemljišča in odstotnega deleža površine ali vrednosti pridobljenih poslovnih prostorov glede na celotno površino oziroma vrednost zgradbe, v kateri so poslovni prostori.

Torej, pri etažni lastnini vrednost zemljišča prikazujemo kot preostalo vrednost, ki se ne amortizira.

Primer:

V večstanovanjskem bloku imamo poslovne prostore. Le te imamo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi pod eno inventarno številko. Na pripadajoči del poslovnih prostorov, nam pripada tudi delež zemljišča na katerem stoji zgradba – blok. Vrednost deleža zemljišča vnesemo pod preostalo vrednost na ostoječi inventarni številki, ta del se ne sme amortizirati, saj zemljišče ne zgublja vrednosti.

Pri samostojnih zgradbah, kjer ni več lastnikov (etažnih lastnikov), se vrednost zemljišča vnese pod svojo inventarno številko.

Če imamo obstoječo zgradbo med osnovnimi sredstvi, in jo bomo porušili, z namenom, da bomo zgradili novo, se knjigovodska vrednost obstoječe zgradbe pripiše v nabavno vrednost nove zgradbe. Prav tako tudi ostala vrednost priprave gradbišča.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

Stopnja DDPO za obdobje 2024-2028

V Uradnem listu številka 131/2023 je bil 22. decembra 2023 objavljen Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), ki med drug...